Tjänster

Inköp

Då efterfrågan på våra produkter ökar är vi i behov av fler och nya leverantörer av råvara. De sortiment vi hanterar presenteras nedan. Kontakta oss gärna för priser och andra frågor.

Grenar och toppar

Går under samlingsnamnet GROT och avser vanligen avverkningsrester från konventionella slutavverkningar där grenar och toppar läggs i väl anpassade högar. När dessa högar fått torka en tid skotas de ihop i en större risvälta i väntan på flisning. OBS! Då risken är stor att få med sten etc. i samband med skotning utför vi gärna detta i egen regi med utbildade förare med tillgång till risgrip.

Okvistad brännved

En allt vanligare förekommande bränsleråvara som ofta kommer från jordbrukslandskapets igenväxningsområden såsom hagmarker, åkerrenar, diken och vägar. Träden, vanligtvis av klenare dimensioner, tas ut hela och läggs i en välta. Även i vissa klenare gallringar/röjningar med stort lövinslag kan detta vara ett intressant sortiment.

Energived

Barr- samt lövved som inte klarar massaindustrins krav på färskhet och gränsen för röta. Transporteras vanligtvis till en av våra bränsleterminaler för flisning på plats.

Skotning och avverkning

Vi tillhandahåller resurser för alla typer av avverkning och beståndets karaktär får avgöra valet av maskin. Ibland kan manuell fällning och skotning vara det effektivaste systemet, en annan gång en skotare eller skördare utrustad med klippaggregat.


Produktion

Skogsflisning

Vår produktion av skogsflis sker huvudsakligen med egna maskiner och personal anställd i företaget. Detta ger oss stor flexibilitet och större möjligheter att styra produktionen.

Terminalhantering

Den största terminalen vi förfogar över ligger i Braås dit vi transporterar rundvirke för flisning samt lagerhåller skogsflis inför bränslesäsongen. Detta ger oss en bra buffert för att klara leveranstoppar samt tillhandahålla flis över långhelger etc. Vi har även rundvirkeshantering i Kosta och i Marhult.

Försäljning

Vi tillhandahåller skogs- och stamvedsflis av de flesta barr- och lövträd. Leveranser sker fritt mottagaren och transporteras vanligen med containerbil.

Energived på terminal