Grenar och toppar (GROT)


Avverkningsanpassning för uttag av grot

Det enskilt största energislaget från skogen kommer från grenar och toppar, sk. GROT från konventionell slutavverkning. Det är viktigt att man redan på planeringsstadiet har klart för sig om bränsleanpassning skall ske så att avverkningen utförs därefter. Detta skall dessutom noteras på avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Om behov finns är det viktigt att en underröjning av beståndet sker då det minskar risken att få med jord och grus via rötter när ihopkörningen av riset sker. När avverkningen sedan startar skall riset läggas i väl anpassade högar för att dels få möjlighet att torka, samt att öka skotarens prestation avseende ihopkörningen av riset. Viktigt är också att inga maskiner kör på rishögarna, och det ris som använts för att förbättra bärigheten skall inte tas tillvara!

När avverkningen är klar bör groten ligga och torka några vår/- sommarmånader tills barren börjar falla av. Detta för att återföra viktiga näringsämnen till marken, samt att uppnå rätt kvalitet avseende fukthalt och fraktion. När så torkning skett på hygget kör riskotaren ut groten i en större välta utmed bilväg i väntan på flisning. Risvältorna läggs med fördel luftigt och soligt, och en ytterligare kvalitetshöjande åtgärd är att täcka vältan med sk. täckpapp vilken hindrar regn och snö att komma ner i riset. 

Anmäla skogsbränsle/Grot

Skogsbränsle

Anmäla energived

Energived

Vill du sälja eller få råd?

Kontakta oss

Träddelar


Det vi kallar träddelar finner vi ofta i jordbrukslandskapets igenväxningsområden och avser träd som avverkas i syfte att flisas i sin helhet. Det som kännetecknar denna kvalitet är en hög andel stamved, inte sällan av lövträd, vilket ger en mer homogen flis med jämnare fukthalt. Ofta avverkas det i igenvuxna hagmarker, dikeskanter eller utmed stenmurar, men även i rena gallringar med stort lövinslag kan detta vara ett alternativ. Vanligtvis används en sk. energiklipp d.v.s. en skotare eller skördare utrustad med någon form av klippande eller sågande aggregat. Det går även bra att fälla med en motorsåg för att sedan samla ihop riset med en skotare eller griplastarvagn.  

 

Energived


Energived definieras som rundvirke som inte klarar kraven för att bli timmer eller massaved. Det kan bero på att färskhetskravet inte uppnåtts, eller att trädet angripits av t.ex. rotröta. Veden transporteras vanligtvis till någon av våra virkesterminaler där den får torka i väntan på flisning. Den sk. stamvedsflisen håller en mycket jämn fukthalt och är homogen i storleken. 

 

Övriga sortiment


Skogsbränsle Småland AB tillhandahåller övriga sortiment och produkter enligt nedan:

* Bark

*Sågspån

*RT-Flis(Returträ)

 

För trädgård

*Täckbark

*Barkmull